PRAVILNIK O PROMOTIVNOJ AKCIJI-100% GARANCIJA


(u daljem tekstu: “Pravila.)

Član 1.
1.Naziv  organizatora Promotivne akcije
Kordinator promotivne akcije , pod nazivom : „ PROMOTIVNA AKCIJA -100% GARANCIJA“,  je: „ SENCOR  EUROPE“  spol.  s r.o.  Černokostelecka 1621, 25101 Ričany , Republika Češka , broj registra u Češkoj Republici 28089766, PIB u Češkoj Republici CZ28089766, (dalje u tekstu:“Kordinator“), koji je za potrebe organizovanja ove Promotivne akcije u Republici Srbiji ovlastio Privredno društvo „Elektrowelt servis“ d.o.o. 11 000 Beograd, ul. Bulevar Oslobođenja 299. MB :20192321, PIB:104704758, ( dalje u tekstu : „Promoter“).
Promotivna akcija se organizuje u cilju promocije proizvoda „SENCOR“od strane Promotera, na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa određenim pravilima Promotera,  u skladu sa određenim pravilima Promotera.
Pravila promotera po kojima se organizuje Promotivna akcija se nalaze na raspolaganju na registrovanom sajtu web stranice:
http:www. sencor 100.rs/.
 
Član 2.
2.Uslovi učešća
Pravo učešća u promotivnoj akciji imaju sva fizička  punoletna lica, sa stalnim prebivalištem u R. Srbiji , (dalje u tekstu:učesnici), koji u periodu od 15.11.2019. godine , pa sve do 15.01.2020. (period održavanja Promotivne akcije), na području R. Srbije kupe bilo koji proizvod , a koji je obuhvaćen Promotivnom akcijom , sa liste proizvoda , a lista proizvoda je dostupna korisnicima na web stranici, putem internet web stranice, (link na listi proizvoda).
Korisnici se mogu prijaviti za učešće u Promotivnoj akciji putem web stranice : http://www. sencor100.rs/.u periodu od 15.11.2019. godine , pa sve do 15.01.2020. (period održavanja Promotivne akcije), registracijom i popunjavanjem formulara (zahteva za povraćaj novca) , koji se može preuzeti sa navedene web stranice.
 
3.Trajanje Promotivne akcije 
Promotivna akcija traje od 15.11.2019. do 15.01.2020. godine.
 
4.Mehanizam Promotivne akcije  i uslovi povraćaja novca
Korisnici u roku od 60 (šesdeset) dana, od kupovine proizvoda, koji je obuhvaćen  Promotivnom akcijom ,  bez ikakvog obrazloženja, isti proizvod mogu vratiti Promoteru , a Promoter je dužan vratiti  celokupan iznos kuporodajne cene proizvoda, na navedeni tekući račun  na osnovu  ispravno popunjenog i poslatog formulara korisnika ( zahteva za povraćaj  novca).
 
Datum kupovine proizvoda korisnik dokazuje fotokopijom maloprodajnog
računa.
Korisnici su u obavezi čuvati izvornu ambalažu i maloprodajni račun  za kupljeni proizvod, za sve vreme trajanja Promotivne akcije, počev od dana  kupovine proizvoda.

5.Uslovi reklamacije
Korisnik ima pravo na povraćaj novca od 100% ukoliko u roku od 60     (šesdeset) dana od dana kupovine proizvoda , isti  kupljeni proizvod u originalnoj ambalaži  sa fotokopijom računa  i ispunjenim zahtevom za  povraćaj novca ,  koji se preuzima putem web stranice: http://www. sencor100.rs.  pošalje  o svom trošku promoteru na adresu:  „Elektrowelt servis“ d.o.o. 11 000 Beograd, ul. Bulevar Oslobođenja 299.  MB :20192321, PIB: 104704758, ( dalje u tekstu : „Promoter“).
(Sa napomenom: „ZA PROMOTIVNU AKCIJU 100% GARANCIJA“).  
Korisnik koji pošalje kupljeni proizvod bez originalne ambalaže ili ne  pošalje fotokopiju maloprodajnog računa  o kupovini proizvoda , kao ni ispravno popunjen formular zahteva za povraćaj novca, nema pravo na povraćaj novca.  
 
Ukoliko je korisnik kupio više  proizvoda istovremeno , vraća mu se original dokaza o kupovini u roku od 60 (šesdeset) dana od prijema zahteva za povraćaj novca.

6.Prava organizatora 
Član 3.
Isplatom kupoprodajne cene proizvoda  koji je obuhvaćen Promotivnom akcijom od strane Promotera korisniku na račun , koji je naveden u formularu sa web stranice, prestaju sve dalje obaveze Organizatora prema korisniku , tj. prema kupcu proizvoda.
U slučaju da   nije moguće izvršiti isplatu kupoprodajne cene proizvoda zbog nepotpunih ili netačnih podataka  iz zahteva korisnika, smatraće se kao da je korisnik  odustao od učešća u Promotivnoj akciji , te će mu se na njegov pismeni zahtev, vratiti kupljeni proizvod na adresu , naveden u zahtevu ,  a koji se preuzima sa web stranice http://www. sencor100.rs.
 
7.Prava i obaveze  Promotera
Član 4.
 
Svaki korisnik  se može prijaviti za  Promotivnu akciju neograničeni broj puta, za sve  vreme trajanja Promotivne akcije.

Član 5.
Za vođenje evidencije  i obradu ličnih podataka  ovlašćen je  Promoter : Privredno društvo  „Elektrowelt servis“ d.o.o. Beograd.
Promoter je u obavezi čuvati evidenciju ličnih podataka za svakog korisnika , u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (na osnovu odredaba iz člana 2,  23 i 47. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ).
 
Član 6. 
Promotivna akcija se može unapred otkazati ili prekinuti , kao i staviti u stanje mirovanja, ali samo u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti, na koje Promoter nema uticaja,  ili okolnosti koje nije mogao sprečiti , otkloniti, niti izbeći, u kojima Promoter nije odgovoran  za nastalu štetu prema korisnicima.
Kupci će o otkazivanju , prekidu, ili stanju mirovanja Promotivne akcije iz tačke 1.1. ovog člana biti blagovremeno obavešteni putem  zvaničnog internet sajta, na web  stranici: http://www. sencor100.rs.
Promoter i Kordinator neće biti odgovorni za  informisanost  korisnika o Promotivnoj akciji uzrokovanih razlogom, koji se ne može pripisati Promoteru ili Kordinatoru , a posebno ako učesnik ne koristi svoju emeil adresu  sa popunjenog zahteva za povraćaj novca pri registraciji , ili usled nemogućnosti korišćenja internet usluga prouzrokovanih od strane svog  internet  provajdera, kao pružaoca usluge.
 
Član 7. 
Promoter zadržava pravo da menja svoja pravila , uključujući  i promenu vremenskog perioda trajanja Promotivne akcije u meri koja je dozvoljena zakonom , uz blagovremeno obaveštavanje svih korisnika kao potencijalnih  učesnika Promotivne akcije, a koje će biti objavljeno  na  zvaničnom sajtu  web stranice: http://www. sencor100.rs.  
 
8.Prava i obaveze korisnika kao učesnika Promotivne akcije 
Svaki korisnik koji aplicira da postane  potencijalni učesnik Promotivne akcije mora  prihvatiti  pravila i obaveze iz ovog Ugovora.
 
Član 8. 
Svi uslovi  Promotivne akcije  su predviđeni ovim Pravilnikom, a sva druga obaveštenja ili  informacije koje se tiču Promotivne akcije , a date su u formi propagandnog materijala  ili putem reklame su samo informativnog karaktera i ne obavezuju Promotera.
 
Član 9. 
Korisnicii koji su učesnici ove Promotivne akcije su saglasni da eventualni spor koji može proisteći iz realizacije ove Promotivne akcije , rešavaju pre svega mirnim putem, a ukoliko to ne bude bilo moguće, prihvataju nadležnost suda opšte nadležnosti na teritoriji Republike Srbije.

DETALJNI POPIS KODOVA PROIZVODA KOJI UČESTVUJU U KAMPANJI