Sencor garancija za 100% povrat novca

 
Naši proizvodi ipak nisu ispunili vaša očekivanja?
 
Pažljivo pročitajte Uslove učešća jer sadrže detaljne informacije o uslovima vraćanja proizvoda. Prihvatamo samo proizvode koji se vraćaju zbog nezadovoljstva istim tokom redovne upotrebe.


1. NAZIV  I PRIREĐIVAČ PROMOTIVNE AKCIJE 

Naziv  promotivne akcije je : „Sencor100%“, u daljem tekstu: „Promotivna  akcija  SENCOR 100%“. Priređivač promotivne akcije  je : FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Češka Republika, MB  u Češkoj Republici: 24777749, PIB u Češkoj Republici: CZ24777749.


2. USLOVI UČEŠĆA PROMOTIVNE AKCIJE
 
Promotivna akcija  je dostupna svim punoletnim  fizičkim licima, sa stalnim prebivalištem  u Republici Srbiji i koja tokom trajanja Promocije kupe bilo koji proizvod sa spiska proizvoda, koji su obuhvaćeni  promotivnom akcijom  (u daljem tekstu: „Učesnik /Kupac“), a koji su dostupni u maloprodaji u Republici Srbiji.
Priređivač i Promoter, kao ni bilo koja druga poslovna organizacija / agencija koja učestvuje u organizaciji i sprovođenju Promotivne akcije , niti njihovi bliski srodnici prema Zakonu  ne mogu da učestvuju u Promociji.


3. TRAJANJE PROMOTIVNE AKCIJE 

Promocija traje počev od 15.11.2023. u 0:00 č do 31.1.2024. u 23:59 č.


4. MEHANIZAM  PROMOTIVNE AKCIJE  I USLOVI POVRAĆAJA NOVCA 

Učesnik koji tokom trajanja promocije „Sencor 100“, kako je definisano u Odeljku 3. ovih Uslova, kupi bilo koji proizvod sa spiska proizvoda koji su dostupni u maloprodaji u Republici Srbiji  i koji su obuhvaćeni  promotivnom akcijom, ima pravo na povraćaj novca, u visini  kupoprodajne cene, kako je utvrđeno ovim uslovima, ukoliko nije zadovoljan proizvodom, tokom redovnog korišćenja. U tom slučaju, u skladu sa ovim Uslovima.
Priređivač  će, u roku od 60 kalendarskih dana od prijema zahteva za povraćaj  novca (u daljem tekstu: „Zahtev za povrat“), izvršiti povraćaj u visini kupoprodajne cene na ime kupljenog proizvoda, tj. ne mogu se naplatiti drugi troškovi, kao što je dostava i pakovanje). Detaljan spisak proizvoda  obuhvaćen promotivnom akcijom naveden je  na kraju ovih Uslova.
 
 
5. USLOVI POVRAĆAJA NOVCA
 
Garancija za povraćaj novca važi isključivo za  navedene proizvode kompanije
 „ Sencor „ koji su kupljeni u maloprodaji u  RS  tokom trajanja Promotivne akcije, odnosno od 15.11.2023. do 31.1.2024. godine. Detaljan spisak proizvoda  je sastavni deo ovih uslova i nalazi se na kraju.
 
Učesnik ima pravo na povraćaj  od 100% ukoliko na adresu elektronske pošte navedenu u nastavku, u roku od 60 kalendarskih dana od kupovine, pošalje Zahtev za povraćaj, koji mora da sadrži sledeće:
 • original dokaza o kupovini - zaokružiti naziv i cenu kupljenog proizvoda kompanije Sencor
 • garantni list za taj proizvod,
 • proizvod u originalnom pakovanju,
 • popunjeni obrazac za povraćaj novca  možete da preuzmete ovde.
Adresa za dostavu: „MARKETING MARKET d.o.o.“ Starčevo 26232, Novosadska 8, MB 21211702, PIB 109618674.
 Naziv Promotivne akcije  mora biti napisan na pakovanju: „Sencor 100%“.
 
Krajnji datum za prijem Zahteva za povraćaj  je: 01.03.2024. u 23:59.
Ukoliko je Učesnik kupio više elektronskih proizvoda istovremeno, vraća mu se original dokaza o kupovini u roku od 60 dana od prijema Zahteva za povrat.
 

6. POSTUPAK POVRAĆAJA NOVCA
 
Da bi se pružile potrebne informacije za povraćaj  novca i da bi Priređivač mogao da dokumentuje povrat, uz zahtev o povratu, učesnik šalje i popunjen „Obrazac SENCOR garancije za 100% povraćaj  novca“ u štampanoj formi, koji se može naći u odeljku „Sadržaj za preuzimanje“, poštom na adresu : „MARKETING MARKET d.o.o.“ Starčevo 26232, Novosadska 8.
Obrazac treba da sadrži sledeće informacije:
 
 • prezime i ime Kupca,
 • tačnu adresa Kupca,
 • adresu elektronske pošte Kupca,
 • broj telefona Kupca,
 • broj tekućeg računa Kupca,
 • broj dokaza o kupovini ili računa koji potvrđuje kupovinu,
 • izjavu Kupca da je proizvod kupljen na kredit za kupovinu robe (ukoliko jeste, navesti kreditnu banku gde je uzet kredit)
 
 • izjavu Kupca o nezadovoljstvu proizvodom uz sledeću rečenicu: „Nisam zadovoljan/na proizvodom i želim povraćaj novca“.
 • kratku izjavu Kupca, gde kupac opisuje zbog čega nije zadovoljan proizvodom,
 • potpis Kupca
 
Promoter će pregledati zahteve za povraćaj novca u roku od 10 radnih dana od prijema da bi se utvrdilo da li su zadovoljeni uslovi u  tački 5.  gore navedenih uslova.  Ukoliko je zahtev za povraćaj  kompletan, Promoter  će vratiti učesniku novac u visini kupoprodajne cene u roku od 15 radnih dana, a najkasnije 60 kalendarskih dana od prijema zahteva za povraćaj.
 
Ukoliko Promoter uoči bilo kakve nedostatke u zahtevu za povraćaj novca,  kontaktiraće učesnika putem elektronske  pošte, telefonom  ili redovnom poštom radi daljeg postupanja.
 
Promoter neće nadoknaditi eventualne poštanske troškove učesniku /kupcu u vezi sa realizacijom garancije za povraćaj novca (tj. Isporuka proizvoda), dakle, troškove isporuke proizvoda snosi učesnik ( Kupac).
 
U okviru Promotivne akcije Promoter prihvata samo pošiljke poslate na navedenu adresu  iz ovih  uslova, pod tačkom 6. Uslova. Garancija za  povraćaj  novca se ne može realizovati na prodajnom mestu.
 
Sama potvrda o slanju nije dovoljna za realizaciju garancije za povraćaj novca.
 
Priređivač ne prihvata odgovornost za slučaj da se ne izvrši povraćaj novca iz bilo kog razloga koji je nastao
 • kao posledica eventualne greške ili propusta Učesnika/Kupca pri navođenju podataka o ličnosti ili
 • ukoliko se zahtev  za povraćaj  novca izgubi  prilikom dostave, zbog toga što ga je dostavljač  izgubio ili  ako pošiljka nije dostavljena  iz bilo kog razloga koji se može pripisati  učesniku /kupcu.
 
Ukoliko učesnik/kupac pošalje Promoteru proizvod koji nije jedan od proizvoda sa liste  koja je obuhvaćena promotivnom akcijom i ne pokriva  Garanciju za 100% povraćaj novca, Promoter  će obavestiti učesnika/kupca. U navedenom slučaju, Promoter nije odgovoran za vraćanje Proizvoda, a isti ostaje kod Promotera  najviše 30 dana na adresi: : „MARKETING MARKET d.o.o.“ Starčevo 26232, Novosadska 8 i može se lično preuzeti isključivo uz davanje ličnog identifikacionog dokumenta na uvid.
 
Učesnik/Kupac koji želi da traži povraćaj  novca kontaktira Promotera da bi se povraćaj izvršio u skladu sa ovim Uslovima. Ukoliko učesnik/Kupac ne ispunjava sve navedene  uslove  i povraćaj novca se ne izvrši iz tog razloga, Promoter i Priređivač  ne mogu snositi odgovornost koja nije nastala njihovom krivicom.
 
Povraćaj  novca se može izvršiti samo ako Zahtev za povračaj u potpunosti ispunjava sve gore navedene uslove (tačka br. 5 i 6).
 
Ukoliko Zahtev za povraćaj novca , odnosno vraćeni proizvod ili priloženi dokumenti, nisu u skladu sa odredbama Promotivne akcije  ili se zahtev za povraćaj novca  ne može realizovati iz bilo kog drugog razloga, Promoter će kontaktirati Kupca. U navedenom slučaju, Promoter nije odgovoran za vraćanje Proizvoda, a isti može da ostane kod Promotera  najviše 30 dana na adresi : „MARKETING MARKET d.o.o.“ Starčevo 26232, Novosadska 8 i može se lično preuzeti isključivo uz davanje ličnog identifikacionog dokumenta na uvid.
 
Učešćem u Promotivnoj akciji, odnosno pružanjem svojih podataka o ličnosti (ime i prezime, adresa, adresa elektronske pošte, broj telefona i broj tekućeg računa) na Obrascu zahteva za povraćaj novca  i vraćanjem Proizvoda u skladu sa ovim Uslovima, Kupac izričito prihvata ove uslove svojevoljno i bezuslovno, pri čemu je upoznat sa odgovarajućim informacijama koje su ovde date.


7. PRAVA PRIREĐIVAČA PROMOTIVNE AKCIJE 

Zahtevi za povraćaj novca  koji sadrže falsifikovane ili neovlašćeno izmenjene proizvode kompanije „Sencor“ ili falsifikovan ili neovlašćeno izmenjen kupovni račun ili garantno pismo nisu punovažni, ne mogu se koristiti u Promotivnoj akciji. U slučaju eventualnog spora oko ispravnosti  proizvoda kompanije „ Sencor“, koji su deo promotivne akcije, merodavna je odluka Priređivača.
 
Priređivač  promotivne akcije  ima ovlašćenje da isključi iz promocije svako lice za koje se sumnja da je počinio prevaru ili zloupotrebu.
 
Priređivač zadržava pravo da pokrene odgovarajući sudski postupak u slučaju eventualne zloupotrebe Promotivne akcije i proizvoda koji su deo iste, kao i da pokrene odgovarajuće regulatorne postupke.
 
Ukoliko u toku Promotivne akcije  dođe do značajne zloupotrebe, ili se javi sumnja na prevarne radnje (kao i indikacije o tome) tokom Promotivne akcije, Priređivač zadržava pravo da prekine ili otkaže Promotivnu akciju ili da isključi učesnika/kupca koji želi da se koristi prevarnom radnjom u toku  Promotivne akcije.
 
Priređivač, kao ni Promoter koji koji učestvuje u organizovanju Promotivne akcije , ne snose odgovornost za nadoknadu ili odštetu koje nastanu zbog grešaka, propusta, lošeg funkcionisanja u komunikaciji sa ovlašćenim provajderom,  ili ukoliko nastanu u vezi sa njima, niti za troškove, naknadu štete, gubitke usled kašnjenja u Promotivnoj akciji i oni isključuju potraživanje istih; ali tu ne spada odgovornost za štetu koju su pretrpeli  učesnici /Kupci usled namerne ili krajnje nepažnje.
 
Priređivač ima ovlašćenje da obavesti kreditnu banku koja je dala kredit na kupovinu robe ili preprodavca, ukoliko postoji sumnja na prevaru ili zloupotrebu u vezi sa učešćem u Promotivnoj akciji.


8. POLITIKA  ZAŠTITE PRIVATNOSTI  

Informacije o Rukovaocu podacima, podaci za kontakt:
 
 • Naziv  i adresa  rukovaoca: „MARKETING MARKET d.o.o.“ Starčevo 26232, Novosadska 8
 • Matični broj:   21211702
 • Poreski broj:  109618674
 • Broj telefona: +381 63 474718
 • Broj mobilnog telefona: +381 63 474718
 • Adresa elektronske pošte: dejan.s.stankovic@gmail.com
 
 • Učesnik/kupac  daje Rukovaocu podacima sledeće podatke o ličnosti tokom promocije:
 • Ime kupca,
 • adresu,
 • adresu elektronske pošte,
 • broj tekućeg računa,
 • broj telefona,
 • AP šifru / broj narudžbenice / broj računa,
 • podatak o tome da je korišćen kredit za kupovinu robe, naziv kreditne banke,
 • podatke o kupljenom proizvodu,
 • dodatno obrazloženje o nezadovoljstvu proizvodom (opciono).
 
Pravni osnov za obradu podataka: izvršenje ugovora sačinjenog prema ovim Uslovima učešća.
Svrha obrade podataka: Rukovalac podacima upravlja informacijama koje su date tokom Promocije radi realizacije garancije za povraćaj  novca.
Lica koja su ovlašćena da se upoznaju sa podacima: Podaci o ličnosti koje pruži učesnik/Kupac dostupni su samo zaposlenima i zastupnicima Rukovaoca podacima i Obrađivača podataka, koji moraju da budu upoznati sa podacima da bi mogli da obavljaju svoje dužnosti.
Trajanje obrade podataka: 5 (pet) godina nakon završetka Promocije, dok se podaci koji se tiču izvršenja plaćanja čuvaju osam (8 ) godina.
Rukovalac podacima će koristiti sledeće obrađivače podataka tokom Promocije:
 
Rukovalac podacima preduzima i obezbeđuje sve mere kojima se omogućava bezbedna obrada podataka u pogledu čuvanja, obrade i prenosa informacija i ostalih pitanja bezbednosti podataka. Rukovalac podacima preduzima sve razumne mere da obezbedi da su podaci o ličnosti koje obrađuje zaštićeni od neovlašćenog pristupa, menjanja, otkrivanja, brisanja, oštećenja, uništenja i da garantuje tehničke uslove koji su za to potrebni.
 
Rukovalac podacima i Obrađivač podataka čuvaju podatke o ličnosti koje je Kupac pružio u tajnosti i poštuju važeće pravne propise o zaštiti podataka, a naročito odredbe Zakona o zaštiti podataka ličnosti.( Sl.glasnik RS, br. 87/2018.), u skladu sa  čl. 5. čl. 12. stav 1. čl.  15. i čl.  26. i čl. 30. stav 1.  navedenog Zakona. )
 
 
Rukovalac podacima i Obrađivač podataka preduzimaju i obezbeđuju sve mere kojima se omogućava bezbedna informaciona tehnologija i druge obrade podataka u pogledu čuvanja, obrade i prenosa podataka. Rukovalac podacima i Obrađivač podataka preduzimaju sve razumne mere da obezbede da su podaci o ličnosti koje obrađuju zaštićeni od neovlašćenog pristupa, menjanja, otkrivanja, brisanja, oštećenja, uništenja i da garantuju tehničke uslove koji su za to potrebni.
 
Svrha ovih informacija je obaveštavanje kupaca o činjenicama i informacijama koje se tiču obrade podataka pre početka obrade podataka.
Imate priliku da bilo kada dobijete povratnu informaciju o tome da li se vaši podaci o ličnosti obrađuju, i ukoliko se obrađuju, imate pravo da pristupe svojim podacima o ličnosti, kao i sledećim informacijama:
 1. ciljevima obrade podataka;
 2. kategorijama datih podataka o ličnosti;
 3. primaocima ili kategorijama primaoca kojima su podaci o ličnosti saopšteni ili kojima će biti saopšteni, uključujući naročito primaoce iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;
 4. ako je dostupno, predviđenom periodu čuvanja podataka o ličnosti ili, ukoliko nije dostupan taj podatak, kriterijumima za određivanje tog perioda;
 5. svom pravu da tražite od Rukovaoca podacima da ispravi, izbriše ili ograniči obradu podataka o ličnosti koji se tiču vas, kao i da podnesete prigovor na obradu tih podataka o ličnosti;
 6. pravu da uložite žalbu kod nadzornog organa;
 7. svim dostupnim informacijama o izvoru podataka ukoliko isti nisu dobijeni od lica na koga se podaci odnose;
 8. činjenici da se odluke, uključujući i profilisanje, donose automatski, i bar u tim slučajevima, jasnim informacijama o logici koja se primenjuje i značaju i posledicama takve obrade podataka za lice na koga se podaci odnose.
Rukovalac podataka će na vaš zahtev obezbediti kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju.
Kupac zadržava pravo da u svakom trenutku zatraži ispravku, odnosno izmenu i dopunu netačnih podataka o ličnosti, i Rukovalac podataka je dužan da postupi po ovom zahtevu bez neopravdanog odlaganja.
Na osnovu zahteva učesnika/Kupca, Rukovalac podataka je dužan da izbriše njegove/njene podatke o ličnosti bez neopravdanog odlaganja u sledećim slučajevima:
 • ako podaci o ličnosti nisu više potrebni za svrhu za koju su prikupljeni odnosno obrađeni;
 • ako učesnik/Kupac povuče svoju saglasnost za obradu podataka i ako ne postoji nijedan drugi pravni osnov za obradu podataka;
 • ako se podacima o ličnosti upravlja u svrhu direktnog marketinga i Kupac uloži prigovor na obradu podataka, a ne postoji nijedan opravdan razlog zašto bi obrada datih podataka bila prioritet;
 • ako se podacima o ličnosti upravljalo na nezakonit način;
 • podaci o ličnosti moraju biti obrisani kako bi se ispunili zakonski uslovi definisani zakonima Republike Srbije, koji važe za Rukovaoca podataka.
 
Ako je Rukovalac podataka javno objavio podatke o ličnosti i dužan je da u skladu sa ovim stavom te podatke o ličnosti obriše, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove sprovođenja, Rukovalac preduzima prihvatljive mere, uključujući i tehničke mere, kako bi obavestio Rukovaoce podataka koji obrađuju podatke o ličnosti da je lice na koje se podaci odnose zatražilo od tih Rukovalaca podataka da obrišu sve linkove do njih ili kopiju/rekonstrukciju tih podataka o ličnosti.
 
Prethodna odredba o brisanju se ne odnosi na sledeće slučajeve u kojima je obrada podataka neophodna:
 1. u svrhe korišćenja prava na slobodu izražavanja i informisanja;
 2. radi poštovanja obaveze o obradi podataka o ličnosti u skladu sa zakonima Republike Srbije koji važe za Rukovaoca podataka, za izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja dodeljenih Rukovaocu podataka.
 3. zbog javnog interesa u oblasti javnog zdravlja;
 4. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe, ako bi pravo na brisanje verovatno onemogućilo ili ozbiljno ugrozilo ostvarivanje ciljeva te obrade; ili
 5. radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.
 
Rukovalac podataka može da na zahtev učesnika /Kupca ograniči obradu podataka ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:
 • Kupac osporava tačnost podataka o ličnosti, i u tom slučaju ograničenje važi u roku koji Rukovaocu podataka omogućava da proveri tačnost podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a učesnik/ Kupac se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto toga traži ograničavanje njihove upotrebe;
 • Rukovaocu podataka više nisu potrebni podaci o ličnosti za potrebe obrade, ali ih učesnik/ Kupac traži radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva; ili
ako je obrada ograničena u skladu sa prethodnim odredbama, takvi podaci o ličnosti smeju da se obrađuju samo uz pristanak lica na koje se podaci odnose, izuzev čuvanja, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica, ili zbog važnog javnog interesa RS. Lice na koje se podaci odnose koje je dobilo ograničenje obrade u skladu prehodnim odredbama Rukovalac obaveštava pre ukidanja ograničenja obrade.
 
Dalje, učesnik/Kupac ima pravo da od Rukovaoca podataka zahteva da primi podatke o ličnosti koji se odnose na njega u uređenom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, i ima pravo da te podatke prenese drugom rukovaocu podataka bez ometanja od strane Rukovaoca, kojem su podaci o ličnosti pruženi, i, ako je to tehnički izvodljivo, učesnik/kupac ima pravo na neposredni prenos od jednog rukovaoca do drugog.
 
Zahteve slati na sledeće adrese: „MARKETING MARKET d.o.o.“ Starčevo 26232, Novosadska 8 (običnom poštom) ili na sledeću adresu elektronske pošte: dejan.s.stankovic@gmail.com
 
Neophodno je dostaviti tačne podatke o ličnosti u svrhe identifikacije.
Rukovalac podataka je dužan da na zahtev učesnika/kupca odgovori bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva, i da ga obavesti o preduzetim radnjama po pitanju ispunjenja zahteva učesnika/kupca za zaštitu njegovih/njenih prava.
 
Ako učesnik/kupac podnese zahtev elektronskim putem, informacije se pružaju elektronskim putem ako je to moguće, osim u slučaju kada učesnik/Kupac zahteva drugačije.
Rukovalac podataka obaveštava svakog učesnika/kupca, kojem su podaci o ličnosti preneti u svrhe obrade o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade.
Ako Rukovalac podataka ne postupi po zahtevu učesnika/kupca, Rukovalac obaveštava Kupca odmah ili najkasnije 30 dana od prijema zahteva o razlozima zbog kojih nije postupio po zahtevu i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom organu i traženja pravnog leka.
 
U slučaju kršenja gore navedenih prava učesnika/kupca, učesnik/kupac ima pravo da se obrati nadležnom sudu prema opštoj nadležnosti prema sedištu Rukovaoca podataka , u kom slučaju će sud postupati po pojedinačnoj pritužbi  učesnika/kupca a isti ima pravo da pritužbu podnese i Nacionalnoj službi za zaštitu podataka i slobodu informisanja .


9. OPŠTE ODREDBE 

Priređivač zadržava pravo da jednostrano izmeni uslove Promotivne akcije i proceduru za povraćaj novca  u isto vreme tako što će učesnike/kupce obavestiti o istom, a ove informacije će takođe objaviti na zvaničnoj  internet stranici: www.sencor100.rs
 
Učesnici se slažu da snose odgovornost za svu štetu koju Priređivač pretrpi usled njihovog kršenja ovih uslova tokom učešća u Promotivnoj akciji. U slučaju da učesnik/Kupac prekrši bilo koji od ovih uslova učešća, Priređivač ima pravo da mu onemogući učestvovanje u Promotivnoj akciji.
 
Promotivna akcija će biti objavljena i opisana na brošurama na izloženim proizvodima i lecima dostupnim u prodavnicama ili na internet stranici.
 
Predajom zahteva za povraćaj novca, učesnici/kupci potvrđuju i prihvataju sve uslove koji su navedeni u ovim uslovima učešća.
 

DETALJNI POPIS KODOVA PROIZVODA KOJI UČESTVUJU U KAMPANJI